regulamin

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy Regulamin określa zakres, rodzaj oraz warunki korzystania z usług oferowanych na Pro-Hosting.pl.
  3. Dostawcą usług oferowanych na stronie Pro-Hosting.pl jest firma Yupo.pl s.c., której dane dostępne są pod adresem http://pro-hosting.pl/kontakt, zwana dalej Operatorem.
  4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający firmie Yupo.pl s.c. świadczenie usługi poprzez złożenie zamówienia na stronie Pro-Hosting.pl.
 2. Zamówienie:
  1. Operator dokonuje uruchomienia usług hostingowych po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza zamówienia, zawierającego wskazanie zamawianego pakietu usług hostingowych, dane kontaktowe i dane bilingowe.
  2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
  3. Po uruchomieniu usług hostingowych okres próbny trwa 14 dni dla pierwszej zamówionej usługi. Jeśli przez ten czas Operator nie otrzyma opłaty za konto w ustalonej umową wysokości, zostanie ono automatycznie zablokowane. W przypadku braku wpłaty przez kolejne 7 dni, zostanie ono usunięte.
  4. Konto na okres próbny dany Klient może założyć tylko raz. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta, który takie konto zakłada po raz kolejny, niezależnie od powodów usunięcia poprzedniego.
  5. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w zamówieniu, w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w zamówieniu.
  6. Operator zastrzega sobie prawo robienia krótkich przerw konserwacyjnych w czasie trwania umowy.
  7. Klient zobowiązuje się nie przekraczać poniższych limitów zużycia procesorów:
   • 2% na rdzeń dla konta basic
   • 5% na rdzeń dla konta extended
   • 7% na rdzeń dla konta unlimited
  8. Klient mający dostęp SSH zobowiązuje się nie włączać usług działających w tle.
  9. Operator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W szczególności Operator może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
   • występowania opóźnienia we wnoszeniu opłat abonamentowych przez Klienta
   • nieterminowego dokonywania przez Klienta opłat abonamentowych w przeszłości
   • zamiaru wykorzystywania usług hostingowych dla publikowania treści, które są niepożądane przez Operatora lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej
   • zamiaru wykorzystywania usług hostingowych dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Operatorze lub jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Klientów
   • wystąpienia zagrożenia dla serwera/serwerów Operatora
   • rozsyłania niechcianych listów przez Klienta
 3. Zawarcie umowy:
  1. Operator świadczy usługi hostingowe na podstawie umowy zawartej z Klientem.
  2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności umowa może zostać zawarta przez uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu zamówienia przez Operatora.
  3. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w okresach abonamentowych wskazanych w cenniku usług lub zgodnych z osobnymi postanowieniami umowy.
  4. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury VAT lub faktury pro forma przez Operatora, która obejmuje opłatę abonamentową za pierwszy okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z cennikiem usług.
  5. Umowa wygasa z chwilą usunięcia przez Operatora konta Klienta na skutek braku dokonania opłaty abonamentowej w wyznaczonym terminie lub też w wyniku złamania przez Klienta ustaleń opisanych w paragrafie V.
 4. Opłata abonamentowa:
  1. Opłata abonamentowa jest wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia usług hostingowych. Jej wysokość ustalana jest na podstawie cennika usług obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
  2. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały okres abonamentowy z góry.
  3. Klient dokonuje zapłaty opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury VAT lub faktury pro-forma. Faktura VAT albo faktura pro-forma jest doręczana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej, z których Operator korzysta w terminie wskazanym na fakturze VAT lub na fakturze pro-forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych oraz zawieszenia wykonywania Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej. W przypadku zwłoki we wniesieniu Opłaty abonamentowej przekraczającej 14 dni Operator ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku odstąpienia Operator ma prawo do usunięcia konfiguracji usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont.
  5. W przypadku wystawienia przez Operatora faktury pro forma, Operator wystawi fakturę VAT w dniu otrzymania potwierdzenia wniesienia przez Klienta opłaty abonamentowej.
  6. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego okresu abonamentowego lub po rozpoczęciu nowego okresu abonamentowego (według wyboru Operatora), Klient w celu przedłużenia Umowy pobiera w Panelu Klienta fakturę pro forma obejmującą opłatę abonamentową za kolejny okres abonamentowy. Wysokość opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu wystawienia faktury pro forma lub faktury VAT.
  7. Brak wniesienia przez Klienta opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy w terminie 14 dni od terminu wskazanego na fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do usunięcia konfiguracji usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont.
 5. Obowiązek przestrzegania prawa:
  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
  2. Zabronione jest korzystanie z hostingu Pro-Hosting.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą.
  3. W przypadku uzyskania przez Yupo.pl s.c. informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Yupo.pl s.c. ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  4. Pierwsze naruszenie powyższych zasad korzystania z usług wiąże się z upomnieniem klienta oraz żądaniem usunięcia spornych treści. W przypadku ponownego naruszenia Yupo.pl s.c. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta bez zwrotu opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część okresu rozliczeniowego.
  5. W przypadku zagrożenia dla poprawnego funkcjonowania serwera/serwerów lub rażącego naruszenia prawa, Operator ma prawo zawiesić usługi w trybie natychmiastowym.
 6. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Yupo.pl s.c. w formie pisemnej na adres korespondencyjny firmy i określać:
   • dane kontaktowe Klienta
   • określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia
   • datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta
  2. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 7. Domeny:
  1. Operator - firma Yupo.pl s.c. - świadczy usługi pośredniczenia w rejestracji domeny oraz obsługę administracyjną i techniczną domeny.
  2. Zawarcie umowy na powyższe usługi następuje w chwili dokonania w terminie 10 dni od zarejestrowania usługi przez Klienta wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Yupo.pl s.c.. Opłata ta służy pokryciu kosztów rejestracji u właściwego rejestratora domeny.
  3. Na podstawie umowy o pośredniczenie w rejestracji domen, Klient udziela Operatorowi pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania przed rejestratorem domen, obejmującego wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych Klienta, zgodnie z wymogami rejestratora domeny.
  4. Rozpoczęcie procesu rejestracji domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Klienta opłaty abonamentowej i trwa do 72 godzin.
  5. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi pośredniczenia w rejestracji, gdy:
   • nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana
   • Klient poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane
   • w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne
   • nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej
   • wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia
  6. Klient ma pełne prawo dysponowania domeną. Operator zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Klienta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych za pomocą odpowiednich mechanizmów udostępnionych przez Operatora.
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • rejestrację domeny w złej wierze
   • zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot
   • zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Klienta opłaty za domenę
   • dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Klienta danych autoryzacyjnych do domeny
  8. Techniczne zmiany w konfiguracji domeny, w tym w szczególności wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Klienta przed rejestratorem domen, chyba, że strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać z chwilą:
   • wyrejestrowania domeny
   • odwołania zgody przez Klienta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości lub przekazania jej bezpośrednio rejestratorowi domen
   • zrzeczenia się praw wynikających ze zgody przez Operatora
   • wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Operatorem i Klientem
 8. Postanowienia końcowe:
  1. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Yupo.pl s.c., zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza, że został poinformowany, że w każdej chwili ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji. Yupo.pl s.c. jednocześnie oświadcza, że dane abonenta nie będą odsprzedawane, przekazywane firmom i osobom trzecim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Regulamin wchodzi z życie z dniem 3 lipca 2013.